Visdomsord

				
Words of Wisdom You cannot depend on your eyes when your imagination is out of focus. - Mark Twain "The man who cannot occasionally imagine events and conditions of existence that are contrary to the causal principle as he knows it will never enrich his science by the addition of a new idea." - Max Planck "Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away." - Phillip K. Dick "It is dangerous to be right when the government is wrong." - Voltaire A man who carries a cat by the tail learns something he can learn in no other way. - Mark Twain To admit you were wrong is to declare you are wiser now than before. "Sometimes, if you stand on the bottom rail of a bridge and lean over to watch the river slipping slowly away beneath you, you will suddenly know everything there is to be known." - Winnie-the-Pooh Fict. bear created by A.A.Milne If you believe that feeling bad or worrying long enough will change a past or future event, then you are residing on another planet with a different reality system. - William James An act has no ethical quality whatever unless it be chosen out of several all equally possible. - William James A great many people think they are thinking when they are merely rearranging their prejudices. - William James A man has as many social selves as there are individuals who recognize him. - William James Acceptance of what has happened is the first step to overcoming the consequences of any misfortune. - William James The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. - William James The great psychologist Carl Jung stated: The foundation of all mental illness is the avoidance of legitimate suffering. Besides the noble art of getting things done, there is the noble art of leaving things undone. The wisdom of life consists in the elimination of non-essentials. - Lin Yutang If you understand, things are just as they are. If you do not understand, things are just as they are. - Zen Proverb There is nothing that another can do or say or think about you that can really hurt you. If it feels that way you are in contact with your own sense of unworthiness. It is very difficult and expensive to undo after you are married the things that your mother and father did to you while you were putting your first six birthdays behind you. - Bureau of Social Hygiene study, 1928 The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. - Bertrand Russell I know that most men, including those at ease with problems of the greatest complexity, can seldom accept even the simplest and most obvious truth if it be such as would oblige them to admit the falsity of conclusions which they have delighted in explaining to colleagues, which they have proudly taught to others, and which they have woven thread by thread, into the very fabric of their lives. - Tolstoy The other day, upon the stair, I met a man who wasn't there. He wasn't there again today; Oh how I wish he'd go away! ...by Edward Lear
Du kan inte lita på det du ser, om dina föreställningar är ur led. - Mark Twain Den, som inte då och då, kan låta sig föreställas något som strider mot det han vanligtvis föreställer sig, kommer aldrig att tillföra något nytt till sitt kunnande. - Max Planck Verkligheten är det som finns kvar även om du slutar tro på det. - Phillip K. Dick Det er farligt att ha rätt när regeringen har fel - Voltaire Den som bär en katt i svansen får en insikt som inte riktigt kan fås på något annat sätt. - Mark Twain Att erkänna att du hade fel, är att visa att du är klokare nu än förut. Ibland, om du ligger på magen på en bro och tittar ned i vattnet, som långsamt sipprar förbi därnere. Då kan du plötsligt få insikt om allt, där är att veta. Nalle Puh, en äventyrsbjörn av A.A.Milne Om du tror att du genom att grämas och bekymrar dig länga nog kan förändra forntida eller framtida händelser. Då kommer du från en annan planet, med en annan verklighet. - William James Om inte den är vald utifrån flera likvärdiga möjligheter, har en handling inget etiskt värde. - William James Många tror de tänker, när dom i verkligheten blott möblerar om på sina fördomar. - William James En person har lika många sociala sidor som det är personer, där känner honom. - William James Acceptans av vad som hänt er första steg i att komma över konsekvenserna av et 'missöde' - William James Det bäste vapen mot stress är vår förmåga att välja en tanke framför en annan. - William James Grundlaget för all psykisk sjukdom är undvikande av legitimt lidande. - Carl Jung Utöver den ädle konst att få saker och ting gjort finns den ädle konst att lämna det i fred. Livsvisdom handlar om, att överse det, som er oviktigt. - Lin Yutang Om du förstår, är verkligheten som den är. Om du inte förstår, är verkligheten som den är. - Zen talesätt Det finns ingenting som någon kan säga, eller tänka, till eller om dig, som kan skada dig. Om det känns så, har du fått kontakt med din egen känsla av värdelöshet. Det er mycket besvärligt och dyrt, när du når gift-mogen ålder, att få ordning på allt det, dina föräldrar utsatta dig för medan du lade dina förste 6 födelsedagar bakom dig. - Mentalhygienisk Institut 1928 Hela problemet med världen är att idioter och fanatiker är så säkra på sig själva och klokare personer fyllt med tvivel. - Bertrand Russell Jag har observerat att de flesta människor även de, som med lätthet omger sig med frågeställningar av stor komplexitet, har mycket svårt att ta till sig även de enklaste sanningar, om de är sådana, som tvingar dom till att inse felaktigheter i de teorier, som de länge med stolthet har förklarat sina kollegor och lärt ut till andre, och som de tråd för tråd har vävt in i sina professionella livsverk. - Tolstoy Jag träffade, häromdan. En man som inte fanns. Ej heller var han där idag; Oh…jag hoppas verkligen, han slutar med detta trams!